ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคูบน ตำบลนาคู 13/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคูคลอง ตำบลนาคู 13/09/2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านคูคลอง ตำบลนาคู 9/09/2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 6 บ้านคูบน ตำบลนาคู 9/09/2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-4 บ้านคูคลอง-คูล่าง ตำบลนาคู 31/05/2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4 บ้าน คูเหนือ-คูล่าง ตำบลนาคู 21/05/2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคูบน ตำบลนาคู 19/05/2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 บ้านคูบน ตำบลนาคู 18/05/2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3-4 บ้าน คูเหนือ-คูล่าง ตำบลนาคู 03/05/2564
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-4 บ้าน คูคลอง-คูล่าง ตำบลนาคู 29/04/2564
ประกาศ เผยแพร่แผนโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-4 บ้านคูคลอง-คูล่าง ตำบลนาคู 22/04/2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 05/02/2564
ประกาศผลผู้ชนะโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 15/01/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 บ้านคูบน ตำบลนาคู 19/1/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 3-4 บ้านคูเหนือ ตำบลนาคู 12/1/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2- 4 บ้านคูล่าง ตำบลนาคู 6/01/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 29/12/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 28/12/2564
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู1ที่ 2-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 25/12/2563
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 2-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 22/12/2564
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 6-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 21/12/2563
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต หมู่ที่ 2-7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู 25/11/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเรือท้องแบนไฟเบอร์กลาสขนาด 17 ฟุต พร้อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ขนาดไม่น้อยกว่า 13 แรงม้าแบบหางยาวพร้อมอุปกรณ์ใช้งาน 30/09/2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 03/09/2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 16/03/2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 11/09/2562
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างลานเอนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู 26/08/2563
ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนนดินลูกรังถนนหมู่ที่3 ตำบลนาคู 18/06/2562
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 5/06/2563
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 29/01/2562
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาดกว้าง 23 เมตร ยาว 43 เมตร บ้านคูคลอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)25/01/2562
แบบโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาด 23 เมตร ยาว 43 เมตร บ้านคูคลองหมู่ที่ 1 14/01/2562
ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาด 23 เมตร ยาว 43 เมตร บ้านคูคลอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 14/01/2562
เอกสารประกวดราคาจ้างก่อสร้างลานกีฬา ขนาด 23 เมตร ยาว 43 เมตร บ้านคูคลอง หมู่ที่ 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)29/11/2561
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา ขนาด 23 เมตร ยาว 43 เมตร บ้านคูคลอง หมู่ที 1 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 29/11/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 28/11/2561
ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คันด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding) 12 พ.ย.2561

ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคารถบรรทุกขยะ 6ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

6 พ.ย.2561

โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6ล้อ 6 ตัน (บก.06) 5 พ.ย.2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2561
ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 30 ตุลาคม 2561
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 11 ก.ย.2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดินลูกรังโดยการกลบหลุม บ่อ หมู่ที่ 1 , 3 ต.นาคู (ปปช.)26/06/2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านนางดารณี ชโลธร หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู (BOQ)04/08/2561
จ้างเหมาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนดิน สายบ้านนางดารณี ชโลธร หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู (ปปช.)04/05/2561
โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ปปช.)30/04/2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู(ปร.5) 7/03/2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู(ปร.4) 7/03/2561
โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู( ตาราง ปปช.)7/03/2561
จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศ 06/02/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่องการขายทอดตลาดพัสดุ 09/11/2560
ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนฯและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ (รายงานและตารางปปช.)30/10/2560
จ้างเหมาจัดทำพื้นไม้สำหรับปูพรมเพื่อใช้สำหรับโครงการจัดพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพล อดุลยเดช (ตารางปปช.)16/10/2560
ประกาศรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 19/09/2560
รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ(ตาราง ปปช.) 19/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 25/08/2560
เผยแพร่ผลการจัดจ้างโครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 22/08/2560
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ปร.5)22/08/2560
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ปร.4)22/08/2560
โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ตาราง ปปช.)22/08/2560
ประกาศเผยแพร่โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 22/08/2560
ประกาศราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 - 7 บ้านห้วยหมู ตำบลนาคู
เผยแพร่หลักเกณฑ์และเผยแพร่รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้น โครงการก่อสร้างรั้วกำแพงคอนกรีต องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 22/08/2560
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 16/06/2560
รายชื่อผู้มีคุณสมบัติเบื้องต้นในการจัดซื้อจัดจ้างรถบรรทุกน้ำ(ดีเซล)แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ 14/06/2560
โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง พร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู (ปร5)06/07/2560
โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง พร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู (ปร4)06/07/2560
 

โครงการ วางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็กชนิดปากลิ้นราง พร้อมบ่อพักคอนกรีต หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู (ปปช.)

06/07/2560

โครงการปรับปรุงคันดินไหล่ทาง หมู่ 7 ตำบลนาคู (ปร.5) 09/06/2560
โครงการปรับปรุงคันดินไหล่ทาง หมู่ 7 ตำบลนาคู (ปร.4) 09/06/2560
โครงการปรับปรุงคันดินไหล่ทาง หมู่ 7 ตำบลนาคู (ปปช)09/06/2560
ประมูลซื้อ รถบรรทุก(ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด๖ตัน ๖ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ด้วยระบบอิเลคทรอนิค 08/06/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 244(ปปช)20/04/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 244เมตร(ปร5.)20/04/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 244เมตร(ปร4.)20/04/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ตำบลนาคู 244 เมตร(ปปช)10/04/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ตำบลนาคู 244 เมตร(ปร5)10/04/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 4 ตำบลนาคู 244เมตร(ปร4)10/04/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 120 เมตร (ปร5.)22/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 120เมตร (ปร4.) 22/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 120 เมตร(ปปช.)22/03/2560
ประมูลซื้อ รถบรรทุก (ดีเซล) แบบบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ ขนาด ๖ ตัน ๖ ล้อปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า ๖,๐๐๐ ซีซี ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 14/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลนาคู 310 เมตร(ปปช)15/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลนาคู 310เมตร (ปร5)15/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลนาคู 310เมตร (ปร4.)15/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู 243 เมตร (ปร5) 09/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู 243 เมตร (ปร4) 09/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู 243 เมตร (ปปช.) 09/03/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู 250เมตร (ปร5) 28/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู 250เมตร (ปร4)28/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู 250 เมตร(ปปช.)28/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคู 205 เมตร (ปร5.)20/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่3 ตำบลนาคู 205 เมตร (ปร4.) 20/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคู 205 เมตร(ปปช.) 20/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู 149 เมตร (ปร5) 19/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่2 ตำบลนาคู 149 เมตร (ปร.4) 19/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 ตำบลนาคู 149 เมตร (ปปช.)19/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 165เมตร(ปปช.)3/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 165 เมตร(ปร5.)3/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 165 เมตร(ปร4.)3/02/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลนาคู 373 เมตร(ปปช.)25/01/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลนาคู 373เมตร (ปร.5) 25/01/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลนาคู 373เมตร(ปร.4) 25/01/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ตำบลนาคู 380 เมตร(ปปช.)19/01/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ตำบลนาคู 380เมตร (ปร.5) 19/01/2560
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 1 ตำบลนาคู 380 เมตร (ปร.4)19/01/2560
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ 03/10/2559
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ปร.5) 31/08/2559
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ปร.4) 31/08/2559
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ตาราง ปปช.) 31/08/2559
โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู (ประกาศ) 31/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู (ปร.5) 22/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 6 ตำบลนาคู (ปร.4) 22/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตำบลนาคู (ปร.5) 22/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ 5 ตำบลนาคู (ปร.4) 22/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5และหมู่ที่ 6 (ตาราง ปปช.) 22/08/2559

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 ตำบลนาคูและโครงปรับปรุงผิวจราถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู (ประกาศ) 22/08/2559

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู (ปร.5) 1/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู (ปร.4) 1/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู (ตารางปปช.) 1/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมปรับปรุงราวสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 ตำบลนาคู (ประกาศ) 1/08/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู (ปร.5) 11/07/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู (ปร.4) 11/07/2559

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู (ประกาศ,ตาราง ปปช.)11/07/2559

 

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู (ปร.5) 26/07/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู (ปร.4) 26/07/2559
รายงานผลกำหนดราคากลางและตาราง ปปช.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 8 ตำบลนาคู 26/07/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาคู (ปร.5) 26/07/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 ตำบลนาคู (ปร.4) 26/07/2559
รายงานผลกำหนดราคากลางและตาราง ปปช.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 7 ตำบลนาคู 26/07/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลนาคู (ปร.5) 26/07/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 3 ตำบลนาคู (ปร.4) 26/07/2559
รายงานผลกำหนดราคากลางและตาราง ปปช.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคู 26/07/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู (ปร.5)30/06/2559

โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู (ปร.4) 30/06/2559

รายงานผลกำหนดราคากลางและตาราง ปปช.โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 ตำบลนาคู 30/06/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู (ปร.5) 10/06/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู (ปร. 4) 10/06/2559
รายงานผลกำหนดราคากลางและตาราง ปปช. โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 ตำบลนาคู 10/06/2559
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตสายเลียบคลองธรรมชาตินาคูหมู่ที่ 5 ตำบลนาคู (ปร.5) 10/06/2559
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตสายเลียบคลองธรรมชาตินาคูหมู่ ที่ 5 ตำบล นาคู (ปร.4) 10/06/2559
โครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตสายเลียบคลองธรรมชาตินาคู หมู่ ที่ 5 ตำบล นาคู (ตาราง ปปช.) 10/06/2559
ประกาศโครงการก่อสร้างกำแพงกันดินถนนคอนกรีตสายเลียบคลองธรรมชาตินาคูหมู่ ที่ 5 ตำบล นาคู 10/06/2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ปร.5) 6/6/2559
โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 (ปร.4) 6/6/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ปร.5) 6/6/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 5 (ปร.4) 6/6/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ปร.5) 6/6/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 (ปร.4) 6/6/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ปร.5) 6/6/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 (ปร.4) 6/6/2559
ประกาศโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1,2,5 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคู 6/6/2559
โครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 , 2 , 5 และโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 3 ตำบลนาคู (ตาราง ปปช.) 6/6/2559
โครงการปรับปรุงวงจรระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.นาคู (ตาราง ปปช.) 14/03/2559
โครงการปรับปรุงวงจรระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.นาคู (ปร.5) 14/03/2559
โครงการปรับปรุงวงจรระบบไฟฟ้าภายในสำนักงาน อบต.นาคู (ปร.4) 14/03/2559
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่.4 ต.นาคู (ตารางปปช.) 04/03/2559
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่.4 ต.นาคู (ปร.5) 04/03/2559
โครงการก่อสร้างถนนดินพร้อมลงหินคลุก หมู่ 4 ต.นาคู(ปร.4) 04/03/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๙ 11/01/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 25/12/2558
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๙ 25/12/2558
ประกาศการขายทอดตลาดพัสดุ 11/10/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 25/09/2558
รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) 23/09/2558
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 23/09/2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อโครงการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV) 9/09/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.นาคู ครั้งที่ 2 17/06/2558
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.นาคู ครั้งที่ 2 02/06/2558
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.นาคู ครั้งที่ 2 02/06/2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.ครั้งที่ 2 18/05/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจาถนนดิน หมู่ที่ 7 12/05/2558
รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน หมู่ที่ 7 11/05/2558
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน หมู่ที่ 7 11/05/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต.นาคู 12/05/2558
รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต.นาคู 11/05/2558
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต.นาคู 11/05/2558
ปร.4,ปร.5 โครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.นาคู และโครงการก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต. นาคู 22/04/2558
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.,โครงการก่อสร้างป้อมยามหน้า อบต. และ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน หมู่ที่ 7 22/04/2558

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างเสาธงหน้า อบต.,ป้อมยามหน้า อบต.,ซ่อมแซมถนนดินหมู่ 7 (ตารางปปช.) 22/04/2558

รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินหมู่ที่ 1 บ้านนายลำพึง ศรีไพบูลย์ 11/03/2558
รายชื่อผู้ยื่นเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินหมู่ที่ 1 บ้านนายลำพึง ศรีไพปูลย์ 09/03/2558
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินหมู่ที่ 1 บ้านนายลำพึง ศรีไพบูลย์ 09/03/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินหมู่ที่ 1 บ้านนายทวี ปทุมานนท์ 11/03/2558
รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินหมู่ที่ 1 บ้านนายทวี ปทุมานนท์ 09/03/2558
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาโครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดินหมู่ที่ 1 บ้านนายทวี ปทุมานนท์ 09/03/2558
รายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก 20/03/2558
รายชื่อผู้มายื่นเอกสารสอบราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก 18/03/2558
รายชื่อผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาจัดซื้อถังขยะพลาสติกทรงกระบอก 18/03/2558
ประกาศสอบราคาจัดซื้อถังขยะแบบพลาสติกทรงกระบอก 3/03/2558
ประกาศสอบราคาปรับปรุงซ่อมแซมผิวจราจรถนนดิน หมู่ที่ 1 23/02/2558
ตางรางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหมู่ที่ 1 23/02/2558
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2559 9/10/2558
ประกาศ ประชาสัมพันธ์โครงการจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ประจำปี ๒๕๕๘ 1/1/2558

ประกาศเรื่องให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 1/1/2558

ประกาศเรื่อง การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕1/01/2558
ประกาศสอบราคาปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 2 และ หมู่ที่ 8 1/12/2557
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างหมู่ที่ 2 หมู่ที่ 8(ตารางปปช.) 1/12/2557
ประกาศรายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ.2558 6/10/2557
รายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี พ.ศ.2558 6/10/2557

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมูที่6 และโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่8 ตำบลนาคู 20/06/2555

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงไหล่ทางพร้อมก่อสร้างกำแพงกันดิน หมู่ที่  2 , 4  28/05/55

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  หมู่ที่ 4  28/05/55  

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเลียบคลองชลประทาน หมู่ที่ 3 25/08/54  

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู  22/07/54

รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคูประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 20/07/54

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างกำแพงกันดิน  หมู่ที่  5  ตำบลนาค17 /06/54

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ  13/12/53

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีตหมู่ที่ 1 , 2 , 3, 4 ตาบลนาคู จานวน 4 โครงการ 7/10/53

เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาคู ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 22/09/53

สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะและถังมูลฝอยแบบพลาสติก 12/03/53

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก  8/02/2553

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
เรื่อง ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์
โครงการก่อสร้างลานกีฬาหมู่บ้าน และโครงการถมดินก่อสร้างอาคารสำนักงาน

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กและปรับปรุงผิวจราจรคอนกรีต
หมู่ที่ 1, 3 , 4, 5, 7, 8 ตำบลนาคู จำนวน 6 โครงการ
(30/04/52)

รื่องสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่2,6 ตำบลนาคู 29 พฤษาคม 2552