ระบบสารสนเทศที่สนับสนุนการเก็บรวบรวมข้อมูลด้าน competency
 1.นักบริหารงานทั่วไป-ต้น-สูง.pdf
2.นักบริหารงานการคลัง-ต้น-สูง.pdf
3.นักทรัพยากรบุคคล-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
4.นักวิเคราะห์นโยายบและแผน-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
5.นักวิชาการพัสดุ-นักวิชาการพัสดุ-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
6.นักพัฒนาชุมชน-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
7.นักวิชาการศึกษา-ปฏิบัติการ-เชี่ยวชาญ.pdf
8.นายช่างโยธา-ปฏิบัติงาน-อาวุโส.pdf
9. นักบริหารงานการศึกษา (ต้น-สูง).pdf
10.เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้.pdf
11.ประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการประเมิน.pdf
12.นักบริหารงานท้องถิ่น-ต้น-สูง
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841 โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th