ติดต่อสอบถาม อบต.นาคู
 
 องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
 เลขที่ 59 หมู่ 1 ต.นาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา   13280
โทร. 0-3524-6841 โทรสาร 0-3524-6844
ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทร . 0-3533-3830
Facebook: เพจที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
E-mail : admin@nakhu.go.th
เว็บไซต์ : www.nakhu.go.th
 
 
 
 
 
 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841 โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th