ติดต่อสอบถาม อบต.นาคู
   
 

   องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

   เลขที่ 59 หมู่ 1 ต.นาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

   โทรศัพท์ : 035-246-841-44  www.nakhu.go.th   E-Mail : admin@nakhu.go.th

facebook : ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th