โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

 

ส่วนการศึกษา

 

 

 
 

นางสาวเรณู รมโพธิ์ทอง

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

นางสาวสุธาทิพย์ กำลังหาญ

นางจันคนา วงษา

นางสาวขวัญชนก สินพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th