โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ส่วนการศึกษา

 

 

 
 

นางสาวเรณู รมโพธิ์ทอง

 
 

ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ

 

 

 

 

 

 

 

นักวิชาการศึกษา

 

 

 

นางสาวสุนิสา สาระสัน

นางจันคนา วงษา

นางสาวขวัญชนก สินพันธุ์

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็กเล็กฯ

ผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็ก

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวจิรภา ทาสุ่ม

 

 

ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

 

 

 

 

 

     
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-793054 โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th