โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

ส่วนโยธา

 

 

 
 

นายวรวุฒิ สร้อยทอง

 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
(ว่าง)

นายกลวัชร เกิดอ่ำ

 

นางสาวกัญญารัตน์ คงสำราญ

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

 

 

 

 

 

นายสถาพร เหรียญทอง

นายสหรัฐ เพ็งแข

 

คนงานทั่วไป

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th