โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

 

ส่วนโยธา

 

 

 
 

นายวรวุฒิ สร้อยทอง

 
 

ผู้อำนวยการกองช่าง อบต.นาคู

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
     
 

 

นางสาวกัญญา งามละมัย

ผู้ช่วยช่างโยธา

นายช่างโยธา

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุการ

 

 

 

 

 

 

นายสถาพร เหรียญทอง

 

 

คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th