โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

 

กองคลัง

 

 

 
 

นางสาวปะรินญา รักสระนิคม

 
 

ผู้อำนวยการกองคลัง

 

 

 

 

(ว่าง)

นางรจนา พลูเปี่ยม

นางสาวพัชรา คงพร

นักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
     
     

 

นางสาววิลาวัลย์ รักสระนิคม

นางสาวพิมพ์ลภัส ฤกษ์บุรุษ

นายธานินทร์ มีดี

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th