โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

ส่วนการคลัง

ส่วนโยธา

ส่วนการศึกษา

 

ส่วนการคลัง

 

 

 
 

นางสาวปะรินญา รักสระนิคม

 
 

หัวหน้าส่วนการคลัง อบต.นาคู

 

 

 

 

นางรจนา พลูเปี่ยม

นางสาวพัชรา คงพร

 

นักวิชาการพัสดุ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

     
     

นางสาววิลาวัลย์ รักสระนิคม

นางสาวพิมพ์ลภัส ฤกษ์บุรุษ

นางสาวกัญญารัตน์ คงสำราญ

ผู้ช่วยนักวิชาการการเงินฯ

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th