โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

 

สำนักปลัด

 

 
   

 

   
   

นายขวัญชัย ประสพสม

 
   

ปลัด อบต.นาคู

   
         
       
    นางสาวลภัสรดา ในจิตร    
   
รองปลัด อบต.นาคู
   
         
       

 

นางพัทธ์ธีรา ธีรธนกุลไพศาล

 

 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

 

 

นายทัพนันทน์ กาญจนภักดิ์
นายสุพัฒน์ การสมพจน์ นายเอนก เขียวฉอ้อน
นางสาววาสนา สุขเกษม
นางสาวน้ำทิพย์ ราชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
ผู้ช่วยบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

นายรชา เพริดพริ้ง

นางสาวชนาภา ฤกษ์บุรุษ

นางสาวทวี ทวนทอง

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

แม่บ้าน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายยม กัมมนัส

นายบำรุง แก้วพันลึก

นายเอนก คงพนัส

นายแป้ง ยอดขำ

นายสำเริง รักสระนิคม

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

ยามรักษาการ

ยามรักษาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th