โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

 

สำนักปลัด

 

 
   

   
   

นายวีรวัฒน์ ปิ่นทอง

   
   

ปลัด อบต.นาคู

   
         
       
    นางสาวลภัสรดา ในจิตร    
   
รองปลัด อบต.นาคู
   
         
       

 

นางพัทธ์ธีรา ธีรธนกุลไพศาล

 

 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

 

 

   

 

    นายสุพัฒน์ การสมพจน์
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
  นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ  
นักทรัพยากรบุคคล

 

 

 

 

 

นางสาววาสนา สุขเกษม

นายเอนก เขียวฉอ้อน

นางสาวชนาภา ฤกษ์บุรุษ

นางสาวน้ำทิพย์ ราชา

ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล

ผู้ช่วยบุคลากร

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวทวี ทวนทอง

นายบำรุง แก้วพันลึก

นายเอนก คงพนัส

นายสมหมาย สะใบแพร

นายแป้ง ยอดขำ

แม่บ้าน

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

ยามรักษาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 16/1 หมู่ 5 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13120

โทรศัพท์ : 035-793054

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th