โครงสร้างส่วนราชการ

สำนักปลัด

กองคลัง

กองช่าง

กองการศึกษา

 

สำนักปลัด

 

 
   

 

   
   

นางสาวศรัณย์ยมล ชินพิริยะ

 
   

ปลัด อบต.นาคู

   
         
       
    นางสาวลภัสรดา ในจิตร    
   
รองปลัด อบต.นาคู
   
         
       

 

นางพัทธ์ธีรา ธีรธนกุลไพศาล

 

 

 

หัวหน้าสำนักงานปลัด

 

 

 

นางสาวฉันทนา สิงห์งาม
นายสุพัฒน์ การสมพจน์ นายเอนก เขียวฉอ้อน
นางสาววาสนา สุขเกษม
นางสาวน้ำทิพย์ ราชา
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นักพัฒนาชุมชน นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์ฯ
คนงานทั่วไป

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวสุภัชฌา จินดาอินทร์

นายรชา เพริดพริ้ง

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ

ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นายยม กัมมนัส

นายบำรุง แก้วพันลึก

นายเอนก คงพนัส

นายแบ้ง ยอดขำ

นายสำเริง รักสระนิคม

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

พนักงานเก็บขยะ

ยามรักษาการ

ยามรักษาการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th