คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
 

 

 

นายณรงค์ อิ่มสำราญ

 
 

ประธานสภาฯ

 

 

 

 

 

 

 

นายบุญลืม สารสันต์

 

 

รองประธานสภาฯ
     

นายทวี ปทุมานนท์

นางวรินทร์ทิพย์ ม่วงอ่อน

นายทองดี อินทวงค์

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา หมู่ที่ 1

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

 

 

 

นางนริศรา บุญมีประเสริฐ

นายสายลม กองแก้ว

นางลัดดา กองแก้ว

สมาชิกสภา หมู่ที่ 2

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

สมาชิกสภา หมู่ที่ 3

 

 

 

นายมนู พานทอง

นายสำเนียง รักสระนิคม

นางสาววารี เขียวฉอ้อน

สมาชิกสภา หมู่ที่ 4

สมาชิกสภา หมู่ที่ 5

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

 

 

 

นางยุพา คุ้มถนอม

นายธนาพล ไพรวรรณ์

นายศักดา ปิติควร

สมาชิกสภา หมู่ที่ 6

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

สมาชิกสภา หมู่ที่ 7

 

 

 

 

นายสงัด หงษ์สงวนศรี

นางสาวอนุชิตา เหลืองสีทอง

 

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

สมาชิกสภา หมู่ที่ 8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th