คณะผู้บริหาร
สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
 
 

 
 

นายฉลอง คงสัมฤทธิ์

 
 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

 

 

 

 

 

 

 

 

นายฉลอง เขียวฉอ้อน

นางสุกัญญา จันทร์น้อย

นายบุญประเสริฐ ฤกษ์บุรุษ

รองนายก อบต.นาคู
รองนายก อบต.นาคู
เลขานุการนายก อบต. นาคู
     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th