สาส์นจากนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

 
 
 
 

               องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู มีภารกิจหลักในการดูแลรับผิดชอบการพัฒนาพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ทั้ง 8 หมู่บ้าน

ภายในขอบเขตของพื้นที่ ประมาณ 17.055 ตารางกิโลเมตร ถือว่าเป็นภารกิจที่สำคัญที่ผมและคณะผู้บริหาร ตลอดจนพนักงานทุกคนให้ความสำคัญ

เป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมาเราได้มีการพัฒนาตามแนวนโยบายที่ผมได้วางไว้อย่างเต็มกำลังความสามารถ กล่าวคือ ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

การศึกษา ศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม การพัฒนาคุณภาพชีวิต ส่งเสริมเศรษฐกิจ การอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมและด้านการเมืองการบริหาร

              ผมได้จัดสรรงบประมาณ ซึ่งผ่านความเห็นชอบจากสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ในการพัฒนาความเจริญ

กระจายลงสู่พื้นที่อย่างทั่วถึงทุกหมู่บ้าน ตลอดจนประสานความร่วมมือจากส่วนราชการต่างๆ เพื่อเพิ่มศักยภาพใน

การพัฒนาให้มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น

          ผมใคร่ขอขอบพระคุณฝ่ายบริหาร ฝ่ายนิติบัญญัติ และพนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูทุกท่าน หน่วยราชการ

ต่างๆ และพี่น้องประชาชนชาวตำบลนาคูที่เคารพยิ่ง ที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่นของเรา ผมขอสัญญาว่าจะนำพาความ

เจริญและความอยู่ดีมีสุขมาสู่พี่น้องอย่างเต็มกำลังความสามารถ ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนทุกท่านได้ให้เกียรติและไว้วางใจผม

ให้ผมได้พัฒนา “นาคู” บ้านของเราทุกคน

 

( นายฉลอง คงสัมฤทธิ์ )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841 โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th