ข้อมูลพื้นฐาน

สภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ลักษณะที่ตั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ตั้งอยู่ที่ เลขที่ 16/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13280

ระยะห่างจากที่ว่าการอำเภอผักไห่ ประมาณ 17 กิโลเมตร ตามถนนสายสุพรรณบุรี - ป่าโมก องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู มีเนื้อที่ 17.055 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 9,795 ไร่

อาณาเขตติดต่อ

ทิศเหนือ จด ตำบลหลักแก้ว อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง

ทิศใต้ จด ตำบลจระเข้ใหญ่ อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ทิศตะวันออก จด ตำบลหนองน้ำใหญ่ อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ทิศตะวันตก จด ตำบลโคกโคเฒ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี

ประชากร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู มีประชากรทั้งสิ้น 2,202 คน แยกเป็น ชาย 1,030 คน หญิง 1,172 คน มีความหนาแน่นเฉลี่ยต่อพื้นที่ประมาณ 4.028 คน/ตารางกิโลเมตร จำนวนครัวเรือนรวม 564 หลังคาเรือน

เขตการปกครอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู แบ่งพื้นที่ออกเป็น 1 ตำบล 8 หมู่บ้าน คือ แบ่งชุมชนออกเป็น 8 ชุมชน ได้แก่

ชุมชน

หมู่ที่

ชุมชน

หมู่ที่

บ้านคูล่าง

1

บ้านท้ายวัด

5

บ้านคูคลอง

2

บ้านนาคู

6

บ้านคูเหนือ

3

บ้านห้วยหมู

7

บ้านคูล่าง

4

บ้านห้วยรี

8

 

ด้านสังคม

• การศึกษา

โรงเรียนประถมศึกษา 1 แห่ง

โรงเรียนมัธยมศึกษา - แห่ง

ที่อ่านหนังสือพิมพ์ประจำหมู่บ้าน 3 แห่ง

 
 

• สถาบันและองค์ศาสนา

วัด 1 แห่ง

โบสถ์ - แห่ง

• สาธารณะสุข

สถานีอนามัยประจำตำบล 1 แห่ง

อัตราการมีส้วมราดน้ำใช้ 100%

• ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

จุดตรวจประจำหมู่บ้าน - แห่ง

สถานีดับเพลิง - แห่ง

ด้านเศรษฐกิจ

• ประชากรในพื้นที่ตำบลนาคู มีอาชีพทำการเกษตรเป็นส่วนใหญ่ ปลูกพืชผักสวนครัวการทำไร่นาส่วนผสม

• หน่วยธุรกิจในองค์การบริหารส่วนตำบล

ธนาคาร                        - แห่ง

โรงแรม                        - แห่ง

ปั๊มน้ำมันและก๊าซ          3 แห่ง

โรงงานอุตสาหกรรม     - แห่ง

โรงสี                            - แห่ง

 
 

ครงสร้างพื้นฐาน

• การคมนาคม

ถนนสายหลักที่ติดต่อกับอำเภอ สถานที่ราชการอื่นๆเป็นถนนลาดยาง

ถนนภายในหมู่บ้านเป็นถนน คสล. , ถนนดินพร้อมลูกรัง

• การโทรคมนาคม

ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข        - แห่ง

สถานีคมนาคมอื่น                    - แห่ง

โทรศัพท์สาธารณะ               10 แห่ง

• การไฟฟ้า

มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหมู่บ้าน และใช้ไฟฟ้าทุกครัวเรือน

• แหล่งน้ำธรรมชาติ

ลำน้ำ , ลำห้วย 2 สาย

บึง , หนอง 1 แห่ง

แหล่งน้ำชลประทาน คลอง 1 ขวาชันสูตร 1 สาย

• แหล่งน้ำที่สร้างขึ้น

ประปาหมู่บ้าน 8 หมู่บ้าน

 
 
 

 

 

นับจำนวนผู้เข้าชม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

เลขที่ 59 หมู่ที่ 1 ต.นาคู

อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13280

โทรศัพท์ : 035-246841 โทรสาร : 035-246844

ติดต่องานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต.นาคู โทรศัพท์ : 035-333830

www.nakhu.go.th

E-Mail : admin@nakhu.go.th