ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาค12/06/2560
โครงการส่งเสริมและให้ความรเรื่องการจัดการขยะอย่างครบวงจร 2559
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชตำบลนาคู 13/05/2558
งานยอยศยิ่งฟ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของดีอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามนโยบายของ คษช.22/07/2557
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดองระดับท้องถิ่น03/07/2557
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท11/06/2557
มารู้จักAECกันเถอะ!!!10/06/2557

รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก4/06/2557

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 4/11/2556 

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2556 7/01/2556  

ประกาศใหเจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2556 4/01/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2556 2/01/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2555  

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2555  

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 27/12/2553

คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานเก็บขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประกาศ อบต.นาคู เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2553 29 ต.ค.53

คัดเลือกจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รับคัดเลือกจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประกาศ คัดเลือกจ้างเหมาคนทำความสะอาดประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ผู้ใจสนติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การ  บริหารส่วนตำบลนาคู ในวันและเวลาราชการ โทร. 035-793054

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจการตัดสินใจ 31/12/2552

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓