ประชาสัมพันธ์ฐานความผิดและบทกำหนดโทษที่เกี่ยวกับการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19
ประชาาสัมพันธ์คำสั่งจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ 1065/2563 เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (ฉบับที่ 4)
ประชาสัมพันธ์การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคขอความร่วมมือให้ผู้ใช้ไฟฟ้ายื่นขอรับคืนเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น
ประชาสัมพันธ์ประกาศจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เรื่อง มาตรการเร่งด่วนในการป้องกันวิกฤตการณ์จากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประกาศ ณ วันที 18 มีนาคม 2563
ประชาสัมพันธ์รายชื่อร้านธงฟ้าที่ได้รับจัดสรรหน้ากากอนามัยเพื่อจำหน่ายกับประชาชน
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ พ.ศ. 2563 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี พ.ศ. (2561 - 2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 1/2563
ประชาสัมพันธ์เรื่องการป้องกันจากฝุ่น PM 2.5
ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องการรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำ อบต.นาคู ลงวันที่ 27 มกราคม 2563
ประชาสัมพันธ์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อบต.นาคู ประจำปีงบประมาณ 2562 ประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การรายงานการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น งบประมาณปี พ.ศ. 2562 (ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนกันยายน 2562)
ประชาพันธ์รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหาเรื่องร้องเรียน (นกปากห่าง)
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการตรวจสอบจาก สตง. ปี 2561
ประชาสัมพันธ์แผนการดำเนินการปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. (LPA) 2561
ประชาสัมพันธ์รายงานการประชุมสภาท้องถิ่นทุกสมัย 2561

ประชาสัมพันธ์ภูมิปัญญาท้องถิ่น

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 2561
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2561 2 /10/2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนของปี พ.ศ.2562 17/06/2562
ประชาาสัมพันธ์รายงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1
รายงานการแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 เผยแพร่ ปี2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบุชา ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) http://itas.nacc.go.th/go/eit/3369oh
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/2562)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒)
ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ , ม.๔
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลองค์ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 1 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 1 เดือน ระหว่างเดือนเมษยน 2561 - เดือนกันยายน 2561)
ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 ปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2561)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดร้อง เล่น เต้น โชว์ AYUTTHATA TALENT
ประชาสัมพันธ์การประกวด "หนูน้อยกรุงเก่า ประจำปี 2561"
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITA เพื่อดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโครงการถนนสวยคลองใสหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการถนนสวย คลองใส หนัาบ้านน่ามอง ประจำปี พ.ศ. 2561
แผ่นพับให้ความรู้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และภัยแล้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาค 22/05/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีการศึกษา2561 09/04/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 03/01/2561
หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน วันพุธที่28 กุมภาพันธ์ 2561 28/02/2561
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 27/12/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2560 26/12/2560
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 04/12/2561
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก 15-24 ธันวาคม 2560 4/12/2560
แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาค 29/11/2560
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 29/11/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 31/10/2560
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 31/10/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไหjจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 31/10/2560
คู่มือประชาชน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาค31/10/2560
สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25/10/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 25/10/2560
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25/10/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูเรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาค25/10/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2560 25/10/2560
คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน(ส่วนการคลัง) 24/10/2560
คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน (ส่วนการศึกษา) 24/10/2560
คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน (ส่วนโยธา) 24/10/2560
คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน (สำนักปลัด) 24/10/2560
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 24/10/2560
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาค 24/10/2560
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ อบต.นาคู ประจำปีงบประมาณ 2561 20/10/2560
ข้อบังคับ อบต.นาคู ว่าด้วยจรรยาบรรณผู้บริหารและข้าราชการ อบต.นาคู ปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.นาคู ประจำปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
รายงานผลประสิทธิภาพ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 03/10/2560
สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 02/10/2560
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 29/09/2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 29/09/2560
แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2561-2563 29/09/2560
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถ-อปท 20/07/2560

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาค12/06/2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่๕/๒๕๖๐ 06/06/2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่๔/๒๕๖๐ 18/05/2560
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก ๓Rs 23/03/2560
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 03/02/2560
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 03/01/2560
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 03/01/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2560 16/11/2559
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาค17/10/2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30/09/2559
แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2560-2562 26/05/2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 31/03/2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 30/03/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 16/02/2559
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างครบวงจร 2559 08/01/2559
แบบฟอร์ม พ.ร.บ อำนวยความสะดวก 02/09/58
ข้อ ๑๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 02/09/58
ข้อ ๑๘ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 02/09/58
ข้อ ๑๗ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 02/09/58
ข้อ ๑๖ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ 02/09/58
ข้อ ๑๕ การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒ 02/09/58
ข้อ ๑๓ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทว02/09/58
ข้อ ๑๒ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทว02/09/58
ข้อ ๑๑ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02/09/58
ข้อ ๑๑ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 02/09/58
ข้อ ๑๐ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ (1) 02/09/58
ข้อ ๙ การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ 02/09/58
ข้อ ๘ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทว02/09/58
ข้อ ๗ การรับชำระภาษีป้าย 02/09/58
ข้อ ๖ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) 02/09/58
ข้อ ๖ การแจ้งถมดิน 02/09/58
ข้อ ๕ การแจ้งขุดดิน 02/09/58
ข้อ ๔ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 02/09/58
ข้อ ๓ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย02/09/58
ข้อ ๑ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 02/09/58
ข้อ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 02/09/58
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชตำบลนาคู 13/05/2558
งานยอยศยิ่งฟ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของดีอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามนโยบายของ คษช.22/07/2557
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดองระดับท้องถิ่น03/07/2557
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท11/06/2557
มารู้จักAECกันเถอะ!!!10/06/2557

รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก4/06/2557

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 4/11/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2556 7/01/2556  

ประกาศใหเจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2556 4/01/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2556 2/01/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2555  

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2555  

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 27/12/2553

คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานเก็บขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประกาศ อบต.นาคู เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2553 29 ต.ค.53

คัดเลือกจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รับคัดเลือกจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประกาศ คัดเลือกจ้างเหมาคนทำความสะอาดประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ผู้ใจสนติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การ  บริหารส่วนตำบลนาคู ในวันและเวลาราชการ โทร. 035-793054

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจการตัดสินใจ 31/12/2552

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓

ประชาสัมพันธ์ประกาศเรื่องสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์บันทึกรายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ประชาสัมพันธ์ความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 2561
ประชาสัมพันธ์งบแสดงผลการดำเนินงานจ่ายจากเงินรายรับ (ไตรมาสที่ 2) ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 - วันที่ 31 มีนาคม 2562
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์รายงานผลการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2561 2 /10/2561
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุประจำปีงบประมาณ 2562 เดือนตุลาคม 2560 - เดือนกันยายน 2561
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนของปี พ.ศ.2562 17/06/2562
ประชาาสัมพันธ์รายงานการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รอบที่ 1
รายงานการแสดงผลดำเนินงาน ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
คู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณา อนุญาติของทางราชการ พ.ศ.2558 เผยแพร่ ปี2562
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันวิสาขบุชา ประจำปี 2562
ประชาสัมพันธ์นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ปราศจากการทุจริต ประกาศ ณ วันที่ 5 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานจ้าง ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 2 ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2562
ประชาสัมพันธ์หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล รอบที่ 1 ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2561
ประชาสัมพันธ์แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2561-2563 ประกาศใช้วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560
ประชาสัมพันธ์ช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอกและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (EIT) http://itas.nacc.go.th/go/eit/3369oh
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสรุปผลการดำเนินงาน ตามแผนป้องกันการทุจริต
ประชาสัมพันธ์ข้อมูลการกำกับติดตามการดำเนินการตามแผนป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่น ปี (2561-2564) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ 2/2562)
ประชาสัมพันธ์แผนดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๖๔) เพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง (ฉบับที่ ๑/๒๕๖๒)
ประชาสัมพันธ์รายงานการดำเนินการตามแผนส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม พ.ศ. 2562 (1 ตุลาคม 2561 - 31 มีนาคม 2562)
ประชาสัมพันธ์วิสัยทัศน์ในการพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
ประชาสัมพันธ์การรับสมัครนักเรียนเข้าศึกษาต่อชั้น ม.๑ , ม.๔
ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องบุคคลองค์ดีเด่นในการส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่าน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 1 เดือน ระหว่างเดือนตุลาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2561)
ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ 2561(ครั้งที่ 1 เดือน ระหว่างเดือนเมษยน 2561 - เดือนกันยายน 2561)
ประชาสัมพันธ์แผนป้องกันการทุจริต 2562-2564 ปีงบประมาณ 2561
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562
ประชาสัมพันธ์ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2/2561)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) เพิ่มเติม (ฉบับที่ 1/2561)
ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาสี่ปี พ.ศ. 2561-2564
ประชาสัมพันธ์การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การปรับปรุงคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ข้อมูลข่าวสาร
ประชาสัมพันธ์การจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี 2561
ประชาสัมพันธ์กิจกรรมประกวดร้อง เล่น เต้น โชว์ AYUTTHATA TALENT
ประชาสัมพันธ์การประกวด "หนูน้อยกรุงเก่า ประจำปี 2561"
ประชาสัมพันธ์การเข้าระบบ ITA เพื่อดำเนินการประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (IIT)และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT)
ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมารณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์แสดงผลการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประชาสัมพันธ์ภาพกิจกรรมโครงการถนนสวยคลองใสหน้าบ้าน น่ามอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒

ประชาสัมพันธ์โครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ "จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ" ประจำปี 2561

ประชาสัมพันธ์โครงการถนนสวย คลองใส หนัาบ้านน่ามอง ประจำปี พ.ศ. 2561
แผ่นพับให้ความรู้ป้องกันการเกิดเพลิงไหม้และภัยแล้ง งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลนาค 22/05/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีการศึกษา2561 09/04/2561
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง ให้ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ.2561 03/01/2561
หัวข้อ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นิเทศและติดตามผลการดำเนินงานของศูนย์ยุติธรรมชุมชน วันพุธที่28 กุมภาพันธ์ 2561 28/02/2561
แบบประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการที่มีต่อการให้บริการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 27/12/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2560 26/12/2560
ประชาสัมพันธ์ "ที่อ่านหนังสือท้องถิ่น รักการอ่าน" องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 04/12/2560
งานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยา มรดกโลก 15-24 ธันวาคม 2560 4/12/2560
แผนผังร้องเรียนร้องทุกข์ องค์การบริหารส่วนตำบลนาค 29/11/2560
รายงานงบการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 29/11/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่3 ครั้งที่1/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 31/10/2560
เรื่อง รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๐ 31/10/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไหjจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. ๒๕๕๙ 31/10/2560
คู่มือประชาชน กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลนาค31/10/2560
สื่อประชาสัมพันธ์ป้องกันปัญหายาเสพติด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 25/10/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 25/10/2560
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 25/10/2560
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคูเรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลนาค25/10/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2560 25/10/2560
คำสั่งการแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน(ส่วนการคลัง) 24/10/2560
คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน (ส่วนการศึกษา) 24/10/2560
คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน (ส่วนโยธา) 24/10/2560
คำสั่งแบ่งงาน และการมอบหมายภายใน (สำนักปลัด) 24/10/2560
อำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล 24/10/2560
แผนภูมิโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการองค์การบริหารส่วนตำบลนาค 24/10/2560
โครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล ของ อบต.นาคู ประจำปีงบประมาณ 2561 20/10/2560
ข้อบังคับ อบต.นาคู ว่าด้วยจรรยาบรรณผู้บริหารและข้าราชการ อบต.นาคู ปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
ประกาศ เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ประจำปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
ประกาศ นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ประจำปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
ประกาศ นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม อบต.นาคู ประจำปีงบประมาณ 2561 05/10/2560
รายงานผลประสิทธิภาพ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 03/10/2560
สรุปผลการดำเนินการร้องเรียน ประจำปีงบประมาณ 2560 02/10/2560
ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน ประจำปี พ.ศ.2560 29/09/2560
รายงานผลการพิจารณาการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 29/09/2560
แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2561-2563 29/09/2560
ผลการประเมินประสิทธิภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น สถ-อปท 20/07/2560

ประชาสัมพันธ์ฐานข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นตำบลนาค12/06/2560

รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่๕/๒๕๖๐ 06/06/2560
รายงานการประชุมคณะผู้บริหารท้องถิ่น ครั้งที่๔/๒๕๖๐ 18/05/2560
โครงการส่งเสริมการคัดแยกขยะจากต้นทางเพื่อลดปริมาณขยะโดยใช้หลัก ๓Rs 23/03/2560
กำหนดนโยบายความโปร่งใสและตรวจสอบได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู 03/02/2560
ประกาศ ให้เจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2560 03/01/2560
การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน 03/01/2560
รายงานการประชุม สภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยวิสามัญ สมัยที่4 ครั้งที่1/2560 16/11/2559
แผนการดำเนินงานปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาค17/10/2559
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 30/09/2559
แผนพัฒนาสามปี ปี พ.ศ. 2560-2562 26/05/2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2558-2560 ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 พ.ศ.2559 31/03/2559
แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558-2560 30/03/2559
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การแก้ไขปรับปรุงโครงสร้างส่วนราชการ ประเภทและระดับตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล 16/02/2559
โครงการส่งเสริมและให้ความรู้เรื่องการจัดการขยะอย่างครบวงจร 2559 08/01/2559
แบบฟอร์ม พ.ร.บ อำนวยความสะดวก 02/09/58
ข้อ ๑๙ การขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ 02/09/58
ข้อ ๑๘ การขอเปลี่ยนผู้ควบคุมงาน 02/09/58
ข้อ ๑๗ การขออนุญาตเคลื่อนย้ายอาคาร 02/09/58
ข้อ ๑๖ การขออนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารตามมาตรา ๓๓ 02/09/58
ข้อ ๑๕ การออกใบรับรองการก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๒ 02/09/58
ข้อ ๑๓ การแจ้งเคลื่อนย้ายอาคารตามมาตรา ๓๙ ทว02/09/58
ข้อ ๑๒ การแจ้งรื้อถอนอาคารตามมาตรา ๓๙ ทว02/09/58
ข้อ ๑๑ การรับนักเรียนเข้าเรียนระดับก่อนประถมศึกษาในสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 02/09/58
ข้อ ๑๑ การยื่นขออนุญาตรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๒๒ 02/09/58
ข้อ ๑๐ การแจ้งดัดแปลงอาคารตามมาตรา ๓๙ ทวิ (1) 02/09/58
ข้อ ๙ การยื่นขออนุญาตดัดแปลงอาคาร ตามมาตรา ๒๑ 02/09/58
ข้อ ๘ การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา ๓๙ ทว02/09/58
ข้อ ๗ การรับชำระภาษีป้าย 02/09/58
ข้อ ๖ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน (1) 02/09/58
ข้อ ๖ การแจ้งถมดิน 02/09/58
ข้อ ๕ การแจ้งขุดดิน 02/09/58
ข้อ ๔ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยความพิการ 02/09/58
ข้อ ๓ การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอาย02/09/58
ข้อ ๑ การโฆษณาด้วยการปิด ทิ้ง หรือโปรยแผ่นประกาศหรือใบปลิวในที่สาธารณะ 02/09/58
ข้อ การรับชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน 02/09/58
โครงการธนาคารเมล็ดพันธุ์พืชตำบลนาคู 13/05/2558
งานยอยศยิ่งฟ้า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ของดีอำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
การลดต้นทุนการผลิตเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ตามนโยบายของ คษช.22/07/2557
คำสั่งจัดตั้งศูนย์ปรองดองระดับท้องถิ่น03/07/2557
ศูนย์ปรองดองสมานฉันท11/06/2557
มารู้จักAECกันเถอะ!!!10/06/2557

รณรงค์การป้องกันโรคไข้เลือดออก4/06/2557

กำหนดการยื่นแบบแสดงรายการและชำระภาษี 4/11/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2556 7/01/2556  

ประกาศใหเจ้าของป้ายซึ่งต้องเสียภาษีป้าย ยื่นแบบแสดงรายการภาษีป้าย ประจำปี พ.ศ.2556 4/01/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2556 2/01/2556

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายประจำปี พ.ศ.2555  

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีโรงเรือนและที่ดิน ประจำปี พ.ศ.2555  

ประชาสัมพันธ์การชำระภาษี 27/12/2553

คัดเลือกจ้างเหมาพนักงานขับรถบรรทุกขยะ และพนักงานเก็บขยะ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประกาศ อบต.นาคู เรื่องรายงานการรับจ่ายเงินประจำปีงบประมาณ 2553 29 ต.ค.53

คัดเลือกจ้างเหมาผู้ช่วยผู้ดูแลเด็กเล็กขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

รับคัดเลือกจ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ธุรการและผู้ช่วยเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชีขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2553

ประกาศ คัดเลือกจ้างเหมาคนทำความสะอาดประจำองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ขอเชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู สมัยสามัญสมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2552 วันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

ประชาสัมพันธ์ สมัครเข้ารับการฝึกอบรม อปพร. ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาคู ระหว่างวันที่ 21-25 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ผู้ใจสนติดต่อได้ที่ สำนักงานปลัดองค์การ  บริหารส่วนตำบลนาคู ในวันและเวลาราชการ โทร. 035-793054

รายงานผลการดำเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2552

ประชาสัมพันธ์มอบอำนาจการตัดสินใจ 31/12/2552

ขอเชิญร่วมแสดงความคิดเห็น ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลนาคู เรื่อง การกำจัดสิ่งปฎิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ๒๕๕๓